MEMORIES

I'm just a girl from Hungary with dreams.
#One Direction
#music #books #movies #friends

Miért csak a szép lányok kapják meg, amit szeretnének?

Remélem a szünet majd segít, mert ez így nem lesz jó…:(

He was so cute. :D <3
csókolózós

He’s don’t care…

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter